آلبوم من ◂ مراسم روز استاد دانشکده داروسازی
این مرا سم در زمان سمت بنده به عنوان مسئول نهاد دانشکده داروسازی شهید بهشتی برگزار شد