آلبوم من ◂ مراسم غدیرخم دانشکده داروسازی شهید بهشتی
با حضور رئیس دانشکده و اساتید