آلبوم من ◂ همایش معنای زندگی حضور به عنوان سخنران
این مراسم در پارک ساعی تهران توسط فرهنگسرای سرو شهرداری برگزار گردید