میز گرد ازدواج موقت در ایران 86
35 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : مهری جابریان - ساسان نیک رفتار
محل مصاحبه : تبریز
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : فصلنامه گندم
تاریخ نشر : Apr 21 2007 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0