با هنرمندان آذربایجان - روحانی هنرمند
35 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : مریم چرخ انداز
محل مصاحبه : تبریز
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ماهنامه افتاب اذربایجان
تاریخ نشر : May 19 2009 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0