باغی در صدا
39 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : و.ا
محل مصاحبه : تبریز
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ماهنامه سنگ ، کاغذ ، قیچی
تاریخ نشر : Jul 7 2008 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0